Obchodní podmínky

Pojmy

 1. Provozovatel portálu www.mozkovna.com paní Alena Vinčálková IČO: 87299330, se sídlem Korunní 810, 101 00, Praha 10, telefon +420 606 246 987, email: alena@mozkovna.com, je registrována u živnostenského úřadu v Praze 21 - Újezdě nad Lesy
 2. Klient - osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené provozovatelem.
 3. Služby - průvodcovství oblastí osobního rozvoje a lektorování seminářů, jež nabízí provozovatel.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Klientem při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.mozkovna.com.
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným "Ceníkem" a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.mozkovna.com.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Proces objednání služeb a jejich úhrady

 1. Objednání - klient vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním rezervačního mailu, nebo telefonickou dohodou. Tímto okamžikem nastává závazné objednání služby. Klient vyjadřuje svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Cena služby - je určována Provozovatelem.

Všeobecné obchodní podmínky

Termín návštěvy:

 1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, formou sms nebo mailem.
 2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje svůj příslušný čas.

Přeobjednán/zrušení návštěvy:

 1. Pokud se ze vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na konzultaci dostavit, informujte o tom předem telefonicky, formou sms, či mailem nejpozději však 24 hodin před zahájením konzultace. Na pozdější přeobjednání/zrušení návštěvy nemůže být brán zřetel a bude vyžadována úhrada poplatku, který pokryje náklady na nevyužitý čas, plánovaný na konzultaci. Tento poplatek činí 2/3 z celkové částky za konzultaci a  zákazník jej uhradí do 3 dnů od data konzultace na účet číslo 21 01 19 88 52 / 2010.

Prostory:

 1. Prostory provozovny nejsou přístupné v libovolnou dobu a v provozovně není čekárna. S    ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

Pozdní příchod:

 1. Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude konzultace provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na konzultaci se považuje za absenci zákazníka.

Absence zákazníka:

 1. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na konzultaci se zpožděním delším než 15 minut má provozovatel nárok po klientovi požadovat úhradu hodnoty rezervované doby ve výši objednané konzultace, jako náhradu za ušlý zisk.

Odmítnutí konzultace:

 1. Konzultace může být odmítnuta v těchto případech:

a) klient se dostaví na konzultaci se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) klient se dostaví na konzultaci v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) klient se dostaví na konzultaci se závažnými  zdravotními problémy medicínského charakteru

d) klient se dostaví na konzultaci v nevyhovujícím hygienickém stavu

       e) klient se během objednávání termínu konzultace vyjadřuje nepřístojným způsobem

Předčasné ukončení konzultace:

 1. Konzultace může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během konzultace u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění

       b) během konzultace u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

c) během konzultace u klienta objeví zjevné příznaky závažných zdravotních problémů

d) během konzultace se bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Informovaný souhlas klienta:

 1. Klient je před první konzultací instruován o průběhu konzultace. Pokud se rozhodne     konzultaci podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník konzultací

 1. Ceník konzultací je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu konzultace v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé konzultace účtován příplatek.

Konzultace osob do 18 let

 1. S dětmi a mladistvými do 18 let  probíhá konzultace za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Klient výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely konzultace poskytl. Pokud klient vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podmínky účasti na kurzech a seminářích vedených provozovatelem (dodatek)

 1. Účast na kurzu je dobrovolná. Kurz není náhradou za lékařskou nebo psychoterapeutickou

             péči. Pokud klient podstupuje v současnosti jakýkoliv druh léčby, je důležité o tom informovat

             provozovatelku semináře, a současně na svou zodpovědnost informovat ošetřujícího lékaře či

             terapeuta informovat o účasti na kurzu.

 1. Po celou dobu kurzu je klient za sebe zodpovědný. Pokyny provozovatelky jsou pouhými návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že během kurzu může být vystaven emocionálnímu, psychickému, nebo fyzickému vypětí a zatížení.
 1. Provozovatelka má právo klienta odeslat z kurzu, pokud to uzná za vhodné. V takovém případě bude poplatek za seminář vrácen (kromě zálohy). Klient může kurz na vlastní zodpovědnost kdykoliv opustit. V takovém případě se poplatek za seminář nevrací.
 1. Provozovatelka je zodpovědná za náležité provedení kurzu a za podmínky jeho konání (odpovídající prostory a pomůcky).
 2. V průběhu všech kurzů není dovoleno pořizovat audio či video záznamy a fotografovat.
 1. Klient dává souhlas k předání osobních údajů pro potřebu lektorky.
 1. Provozovatelka se zavazuje, že data jsou pouze pro její potřebu a nebudou předána třetí osobě.